Vier P's

KinderVilla biedt meer dan opvang. KinderVilla biedt een tweede thuisbasis.

Bij KinderVilla werken we met vier pedagogische basisdoelen. Deze sluiten aan bij wat in de Wet Kinderopvang wordt omschreven als ‘verantwoorde kinderopvang’.

Emotionele veiligheid

Een veilige basis waar het kind zichzelf kan zijn. Een veilige basis is van essentieel belang voor een kind. Bij KinderVilla bieden we kinderen een huiselijke omgeving met een vaste dagstructuur. Ieder kind heeft een vaste groep waar wordt gegeten, geslapen, gespeeld en verschoond. Daarbij heeft iedere groep haar eigen medeopvoeders zodat het kind zich kan hechten aan vaste personen. Naast de groepen maken de kinderen gebruik van het atelier, de woonkeuken en de tuin.

“Onze” kinderen maken het verschil!

Persoonlijke competentie

Dit pedagogische doel heeft betrekking op de persoonlijk groei van het kind in de verschillende ontwikkelingsgebieden (denk aan motoriek, creativiteit en persoonskenmerken). Bij KinderVilla krijgen kinderen de kans zichzelf te ontwikkelen in eigen tempo. Medeopvoeders geven mogelijkheden en voorbeelden, maar kinderen mogen zelf hun gang gaan. Door zelf te ontdekken leren kinderen het meest en krijgen ze zelfvertrouwen. We geven ieder kind de ruimte voor de ontwikkeling van eigen persoonskenmerken.

Sociale competentie

Sociale vaardigheden en kennis. Leren communiceren, samenwerken en het oplossen van conflicten staan bij dit pedagogische doel centraal. De houding van volwassenen is bepalend voor hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal gebied. Bij KinderVilla zijn alle medeopvoeders zich hier bewust van. Ze laten kinderen zien hoe je met iemand praat, hoe je iets vraagt en hoe je een probleem oplost. Door samen gebruik te maken van de ruimte en samen te spelen leren kinderen met andere mensen contact te maken.

Cultuur, normen en waarden

Respectvol omgaan met elkaar. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd leren omgaan met verschillen in sociale, culturele of etnische achtergrond. Onze medeopvoeders helpen kinderen bij de omgang met andere kinderen. Normen en waarden uit de samenleving worden geïntroduceerd. Er worden duidelijke regels en grenzen gesteld zodat iedereen gerespecteerd wordt zoals die is.

Bij KinderVilla hebben we ervoor gekozen deze basisdoelen volledig te integreren in ons pedagogisch beleid en dagelijkse werkwijze. Ook komen de basisdoelen terug in de communicatie naar ouders.

Inschrijven?

Via onderstaande button kunt u uw kind inschrijven bij de vestiging van uw keuze. Voor vragen over rondleidingen, wennen en ons plaatsingsbeleid kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor: 035-6420808

Pin It on Pinterest